Môi trường và cộng đồng

CHÍNH SÁCH VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Quyết tâm phấn đấu để đạt được tiêu chuẩn cao và an toàn, sức khỏe và môi trường cho tất cả nhân viên là môt mục tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG:

Giấy phép môi trường xem tại đây

CÔNG TY CAM KẾT:

  • Liên tục cải tiến và thực hiện công tác về an toàn, sức khỏe, môi trường nhằm ngăn ngừa an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe và tạo môi trường lao động an toàn cho nhân viên.
  • Hướng dẫn nhân viên nhận thức rằng an toàn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo vệ môi trường là tránh nhiệm và nghĩa vụ của mọi nhân viên trong Công ty.
  • Tạo điều kiện học tập, nâng cao tay nghề cho nhân viên và không ngừng cải tiến thiết bị, nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phế liệu và sử dụng nguồn lực có hiệu quả nhất.
  • Ngăn ngừa ô nhiêm, giảm thiểu tác động môi trường từ các hoạt động của Công ty dựa trên các mục tiêu đã đề ra.
  • Tuân tủ các luật lệ, quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường của Nhà nước.

Công ty sẽ thực hiện chính sách này với sự quyết tâm tham gia của tất cả các thành viên trong Công ty.

Ngày 07 tháng 01 năm 2020

                                                                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC